Ajankohtaista

10.10.2018 7.59

Monille kuntasektorin työntekijöille maksettu vuosien ajan palkkaa väärin perustein

Voit hakea oikaisua, mikäli palkkaasi on tehty ns. epäpätevyysalennus väärin perustein.

Julkisuudessa on viime aikoina puhuttanut kuntasektorin palkkausjärjestelmien niin sanottu ”epäpätevyysalennus”.  Sitä koskevan virhetulkinnan vuoksi monille on maksettu vuosia liian pientä palkkaa. KVTES-sektorilla palkkaan saatiin aiemmin tehdä epäpätevyysalennus pelkästään sillä perusteella, että henkilöltä puuttui vaadittu kelpoisuus. Vuodesta 2012 alkaen KVTES-sopimusmääräykset (voimassa olevan sopimuksen II luvun 9§:n 2 momentti) muuttuivat siten, että epäpätevyysalennuksen saa tehdä vain tietyissä rajatuissa tapauksissa.

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja neuvottelujärjestömme JUKOn yhteisen näkemyksen mukaan KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on, että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ns. automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely esimerkiksi pelkästään puuttuvan tutkinnon perusteella ei ole sopimuksen tulkinnan mukainen. Tilanteita, joissa työnantaja on alentanut tehtäväkohtaista palkkaa ns. epäpätevyyden perusteella, tulee nyt tarkastella uudestaan.

 

Jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä ei ole tosiasiallisia eroja eikä tehtävien vaativuudessakaan ole eroja, tulee tehtäväkohtaisen palkan olla lähtökohtaisesti sama.

 

Jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä on tosiasiallisesti eroja ja näin ollen myös tehtävän vaativuudessa on eroja, voi tehtäväkohtainen palkka olla erisuuruinen.

 

Oikaisua voi hakea takautuvasti

 

Henkilö, jolle on näiden sääntöjen vastaisesti tehty epäpätevyysalennus, voi hakea oikaisua palkkaansa.

Haku aloitetaan ottamalla ensin yhteyttä omaan esimieheen ja kysymällä häneltä perusteet palkan alentamiselle. Kysymyksen voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse. Jos vastaus viittaa siihen, että alennus on tehty virheellisellä perusteella, pyydetään esimiestä oikaisemaan palkka oikeaksi ja esitetään perusteluksi KVTES:n II luvun 9 §:n 2 momentti ja tarvittaessa tämä jukolainen kannanotto.

 

Jos asia ei tällä oikene, kannattaa olla yhteydessä työpaikan jukolaiseen*) luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen ja pyytää häntä selvittämään asiaa. Jos asia ei näinkään etene, voi yhteyttä ottaa oman ammattiliiton palvelussuhdeneuvontaan.

 

Virkasuhteessa olleet voivat hakea oikaisua takautuvasti kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä olisi ollut maksettava. Työsopimussuhteessa olleilla vanhentumisaika on viisi vuotta palkan erääntymisestä.

 

Jos kyseessä on entinen työpaikka, voi oikaisun hakea silloinkin. Yhteyttä otetaan entisen työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen ja pyydetään häntä selvittämään asia. Selvittely etenee, jos vanhat työsopimukset tai virkamääräykset on mahdollista antaa luottamusmiehen käyttöön.

 

Mikäli työntekijä on saanut työttömyysetuuksia tai Kelan maksamia etuuksia, on muuttuneista palkoista syytä informoida myös työttömyyskassaa ja/tai Kelaa. Tarpeelliset ohjeet löytyvät omat työttömyyskassan ja Kelan kotisivuilta.

 

Petri Toiviainen

neuvottelupäällikkö

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

 

 

Jos epäilet perusteetonta ”epäpätevyysalennusta”...

  • Kysy esimieheltä palkan alentamisen perusteet.
  • Mikäli perusteet vaikuttavat virheellisiltä, pyydä oikaisua.
  • Ellei asia etene, ota yhteyttä luottamusmieheen.*)
  • Tarvittaessa ota yhteyttä oman ammattiliittosi palvelussuhdeneuvontaan.

 

*) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn luot­tamusmiehet edustavat kuntasektorilla kaikkien akavalaisten liittojen jäseniä.


Palaa otsikoihin